Solid-state electronic device final exam

huni (2016-12-18)
2016-12-18 2002

학번                 합계      등수

2016-26110        143.5       8

2011-11454        157.5       7

2015-20844        73.5        19

2015-20870        123.5      12

2016-23337        0            21

2014-21594        82           17

2015-21014        122         13

2016-20992        189         3

2016-20996        184         4

2016-21000        190         2

2016-30224        160         6

2016-30226        80           18

2015-21086        93           16

2015-22833        107.5       15

2016-21022        140         9

2016-21041        169         5

2016-21047        52          20

2016-21060        193.5       1

2016-25147        117         14

2016-30238        137.5       10

2015-26112        135         11


클레임 시간 : 화요일(12/20) 13:00~15:00

장소 : 311동 501호

담당자 : 홍승기 (shong15@snu.ac.kr)댓글

0개
번호 제목 작성자 조회 수 등록일
2 Solid-state electronic device final exam file huni 2002 2016-12-18
1 Physical Chemistry final exam 관리자 13953 2011-09-07
1
XE Login